Welkom

Oprichting


In de schoot van de B.S.D.V. werd op 24 september 1971 onze kring opgericht onder de naam van “Regionale Dierenartsenkring van de Kempen”. Tot deze regionale kring konden alle dierentsen, wonende in de IXe omschrijving van de Diergeneeskundige Inspectie zich aansluiten. De zetel van deze Inspectiekring lag toen nog te Turnhout in de Mermansstraat.

Redenen tot het oprichten van deze Regionale Kring waren allerlei:

  • de verre verplaatsing voor een vergadering van de toen nog bestaande Provinciale Kring
  • de grote afwezigheid op deze vergadering van dierenartsen behorende tot de IXe omschrijving
  • de mogelijkheid om in eigen kring de plaatselijke problemen te bespreken en te regelen
  • en tenslotte de persoonlijke kennismaking en de collegialiteit te bevorderen.


Het was een groepje van 5 collega’s (Jef Stevens, Louis Sels, René Dierckx, Lieven Van Roy en Karel Huysmans) die de aanvraag tot oprichting van onze Kring naar de BSDV stuurden. Op 6 oktober 1971 had te Geel de eerste stichtingsvergadering plaats. Dertig leden kozen hun eerste bestuur: voorzitter Louis Sels, ondervoorzitter Frans Goos en secretaris Jef Stevens.

Het orgelpunt gebeurde onlangs op 1 februari 2009 toen onze kring officieel werd heropgericht als VZW onder de nieuwe naam van “ Kempense Dierenartsenkring” (K.D.K.) en op 26 februari 2009 in het Staatsblad verscheen met haar ondernemingsnummer 0809.735.907-RP.

De verschillende besturen


Volgens de oude statuten werd er om de 2 jaar een nieuw bestuur verkozen bij meerderheid. Enkel de voorzitter was na 2 opeenvolgende termijnen niet opnieuw verkiesbaar. Volgens de nieuwe statuten, - omwille van verplichte melding aan het Staatsblad - , is de verkiezing van een nieuw bestuur 6 jaar geldig.


Jaartal Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris/penningmeester PR/penningmeester
1971 Louis Sels Frans Goos Jef Stevens
1974 Frans De Loore Louis Sels Freddy Daems
1977 Louis Van de Vliet Louis Van Dijck Freddy Daems
1981 Louis Sels Chris Van Mol Freddy Daems
1983 Jef Vermeiren Karel Van Noppen Freddy Daems
1986 Louis Sels Willy Van den Putte Freddy Daems
1988 Freddy Daems Willy Van den Putte Louis Sels
1993 Willy Van den Putte Dany Coomans Freddy Daems
1995 Willy Van den Putte Dany Coomans Freddy Daems
2002 Dany Coomans Willy Van den Putte Freddy Daems
2004 Dany Coomans Joris Peeters Freddy Daems Rudi De Keyser
2007 Rudi De Keyser Rudy Versmissen Myriam De Prins Freddy Daems
2012 Myriam De Prins Rudy Versmissen Filip Luyckx Freddy Daems
2014 Myriam De Prins Filip Luyckx Nikki Vandermeulen Anne-Marie Beddegenoots

2016


Wegens het toenemend belang van bijscholen en de hoop administratie dat dit met zich meebrengt, heeft het bestuur besloten om eind 2015 2 extra bestuursleden aan te werven zodat de taken wat beter verdeeld konden worden.

Nieuw zijn dus:

  • Roger Vosters zal onze schakel zijn met de Orde, het FAVV en andere belangenorganisaties en met zijn wijze raad de voorzitter bijsturen.
  • Katelijne Van Spaendonck zal instaan voor het sociaal gebeuren alsook dat we op tijd en stond bij de vergaderingen ons natje en ons droogje krijgen


De Vergaderingen


Volgens de eerste statuten hadden er vier vergaderingen per jaar plaats. In de eerste werkjaren waren de onderwerpen vooral gericht naar afspraken over honoraria, tarieven voor tuberculinatie, brucellosebloednames, oprichting van zondagsdienst, discussies over bedrijfsbegeleiding.

In de jaren ’80: de oprichting van het IVK, met binnen onze arrondissement de oprichting van de eerste keurkringen.

In de jaren ‘90: de nieuwe wet op de Diergeneeskunde.

Tegelijkertijd, en meestal gesponsord door farmaceutische firma’s, werden er wetenschappelijke onderwerpen behandeld, overwegend gericht naar de “algemene practicus”.

Het is onder impuls van voorzitter Willy Van den Putte dat we vanaf 1995 de splitsing invoerden voor enerzijds de kleinhuisdierenpractici en anderzijds de groothuisdierenpractici. Het spreekt vanzelf dat er regelmatig gefeest werd, en dit vanaf het begin. De oudere leden herinneren zich nog goed het traditionele dansfeest rond nieuwjaar in de zaal “Het Wijnhuis” te Geel, met het wereldberoemde orkest “Ritme Trio…”

Enkele markante data:

  • in 1976 hadden wij ons eerste Lustrum-feest in het Wijnhuis te Geel
  • in 1981 het tweede in de Watermolen te Kasterlee
  • in 1991 het derde tevens in de Watermolen te Kasterlee


De vergaderingen hadden niet alleen een wetenschappelijke aanbreng, ze hielpen ook de onderlinge solidariteit te bevorderen. Het mocht wel eens verruimend zijn. Zo herinneren we ons het bezoek met aansluitend feest in het Mylene Centrum te Heist-op-den-Berg, de wijndegustaties ten huize van collega De Groote en in het Wijnhuis Goos, gezellige avonden met collega Rinus Rasenberg die liedjes zong over zijn praktijk, en een voordracht van Mevr. De Wolf over “de dierenarts met de pendel op stap!”

Vanaf 1983 werd ook aan de sportiefsten gedacht. Willy Van den Putte organiseerde de eerste voetbalmatch tussen de Limburgse en de Antwerpse collega’s op de terreinen van Tongerlo. In 1987 werd deze jaarlijkse traditie opengetrokken naar de 4 provincies. Verslagen liegen niet, zo lezen we dat ze in de provincie Antwerpen nog kunnen voetballen!

Onze kring kende ook haar triestige momenten met het plotse heengaan van collega Frans De Loore in 1978, van Karel Huysmans in 1980, Denis Frijters in 1989. Ook de moord op collega Karel Van Noppen in 1995 beklijft in onze herinnering. De aanwezigheid van zijn vele collega’s op de uitvaart betekende een grote steun aan zijn familie. Anno 2014 hebben we afscheid moeten nemen van stichtend lid en oud-voorzitter Louis Van De Vliet

Onze Leden


In de jaren ’70 werden alleen de collega’s van de IXe omschrijving aangeschreven (een zestigtal). Het ledenaantal schommelde tussen de 30 en 40. In de jaren ’80 –’90 schommelde het aantal tussen de 60 en 70, hoewel het aantal van de collega’s die zich in onze streek vestigden alsmaar steeg (een 200 tal). Dit had een reden: de kleinhuis-dierenpractici waren weinig of niet geïnteresseerd in onze vergaderingen.

Het is pas vanaf 1995, toen onder het bestuur van Willy Van den Putte, tegelijkertijd onderwerpen aangeboden werden voor kleine- én groothuisdierenpractici dat het ledenaantal is beginnen te stijgen. Op dit ogenblik tellen we 120 leden. Ook de regio werd uitgebreid naar bijna heel de Kempen zodat begin 2009 een 400 collega’s aangeschreven worden.